fbpx

Licenca kategorije A, broj OTP 198/2021 od 24.11.2021.
PIB 107462053, Matični broj 20807628


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu organizator putovanja ima depozit u visini od 2.000 EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A, broj OTP 198/2021 od 24.11.2021. u visini 100.000 EUR.
Garancija po Polisi osiguranja garancije putovanja broj 470000051223 od 10.02.2022. godine koja vazi od 25.02.2022. godine do 01.10.2022. godine. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja,  odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod drustva za osiguranje TRIGLAV  OSIGURANJE  ADO BEOGRAD broj telefona: +381 11 330 51 50, korisnicki centar +381 11 380-51 50 ili pisanim putema na e mail adresu korisnickicentar@triglav.rs ; telegramom na adresu TRIGLAV OSIGURANJE ADO ,Milutina Milankovica Ta Novi Beograd ili na e-mail: prigovor@triglav.rs (Putnik svoja prava za naknadu stete ostvaruje na osnovu pravosnanzne i izvrsene sudske presude,odnosno, odluke Arbitraznog suda ili drugog vansudskog resenja potrosackog spora, u skladu sa ovim Opstim uslovima i Opstim uslovima YUTA-e.)


Kontakt osoba za reklamacije Ana Peskarević, tel 0116557367, info@olympic.rs


Tekući račun 160-369859-82 ( Banka Intesa)