fbpx

Licenca kategorije A, broj OTP 198/2022 od 24.11.2021.
PIB 107462053, Matični broj 20807628


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu organizator putovanja ima depozit u visini od 2.000 EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A, broj OTP 198/2021 od 24.11.2021. u visini 100.000 EUR.
Garancija po polisi broj 470000054005 koja važi od 01.10.2022.godine do 01.10.2023.god Akcionarskog društva za osiguranje TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD br.tel:+381 11 330-51-50, korisnički centar +381 11 380-51-50 ili pisanim putem na e-mail adresu: korisnickicentar@ triglav.rs ili prigovor@ triglav.rs.(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)


Kontakt osoba za reklamacije Ana Peskarević, tel 0116557367, info@olympic.rs


Tekući račun 160-369859-82 ( Banka Intesa)